වත ගොත

aaනම: මධුරංග ප්‍රභාත්
විනෝදාංශ : ඡායාරූපකරණය, සැරිසරණය

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ඉපිද සී. ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමාට පිං සිදුවන්නට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඵල නෙළාගෙන; නාලන්දා විදුහල් මෑණියන්ට සහ මොරටු සරසවියට පිං සිදුවන්නට යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක් වී; වැඩිදුර අධ්‍යාපන අවස්ථාවක් අපේක්ෂාවෙන් දැනට සිංගප්පූරුවේ සේවයේ නියුක්තව සිටිමි.

%d bloggers like this: